Du er velkommen på Gudenåen i eget, lånt eller lejet fartøj, men der er forskellige regler herom, alt efter hvor du sejler, sådan som det er beskrevet nedenfor.

Disse sejladsregler følger af vandløbsregulativerne for Gudenåen fra Tørring til Mossø samt af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (Bekendtgørelse nr. 148 af 24/2-2016).

Med hensyn til hjemmehørende fartøjer samt gæstefartøjer udgør de Horsens og Hedensted kommuners registreringsordning.

 

 

1. Lejet fartøj fra Tørring til Randers:

Ved sejlads på Gudenåen i lejede fartøjer skal fartøjet være lejet hos en godkendt udlejer. Se udlejerne på www.gudenaakomiteen.dk. Udlejningsfartøjerne har særlige registreringsnumre.

Mellem Tørring og Klostermølle er der af hensyn til naturen et begrænset antal sejladser.  Derfor skal alle fartøjer her have et adgangstegn. Når du lejer et fartøj fra en godkendt udlejer, får du samtidig et adgangstegn.

 

2. Hjemmehørende fartøj

a) på strækningen fra Tørring til Klostermølle:

Hos Hedensted og Horsens kommuner kan man få registreret sit fartøj uden motor som hjemmehørende. Et fartøj er hjemmehørende hvis:

1) fartøjet tilhører en bredejer med matrikel ned til Gudenåen i Hedensted eller Horsens Kommuner,

2) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i Hedensted og Horsens kommuner vest for motorvej E45,

3) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i de dele af Vejle eller Skanderborg kommuner, som før 2007 var omfattet af henholdsvis Tørring-Uldum og Brædstrup kommuner, og hvor der tidligere har kunnet ske registrering i Hedensted eller Horsens kommuner som hjemmehørende fartøjsejer, og personen har udnyttet denne mulighed, eller

4) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i områder af Horsens Kommune øst for motorvej E45, hvor der tidligere har kunnet ske registrering som hjemmehørende fartøjsejer, og personen har udnyttet denne mulighed.

Anmodning om registrering efter § 8, stk. 1, sker til den af de to kommuner, hvor ejeren af fartøjet er bredejer eller har bopæl, jf. nr. 1, 2 og 4, eller hvor ejeren tidligere har fået registreret sit fartøj, jf. nr. 3.

Ved registreringen udstedes et adgangstegn i form af et hjemmehørende mærkat, der skal sættes synligt på fartøjet, hvorefter ejeren og dennes husstand kan sejle i fartøjet uden yderligere registrering.

 

b) på strækningen fra Klostermølle til Randes:

Her er der ingen krav om registrering af hjemmehørende kanoer og kajakker, og der er fri sejlads for disse fartøjer uden motor

 

3. Gæstefartøj

a) på strækningen fra Tørring til Klostermølle:

Et gæstefartøj er et fartøj uden motor, du selv ejer eller har lånt gratis. Hvis du ejer et hjemmehørende fartøj, skal du ikke have adgangstegn, hvis du eller en fra din husstand fører fartøjer. Et gæstefartøj kan ikke være et registreret udlejningsfartøj.

Gæstefartøjer skal registreres. Registreringen sker ved udstedelse af et adgangstegn (en gæstenummerplade der også kaldt et gæstemærke), som skal sættes synligt på fartøjet. Adgangstegnet koster 75kr (gyldigt i 5 dage) og købes på denne hjemmeside eller via hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.

Der sælges max. 50 gæstenummerplader pr uge.

 

b) på strækningen fra Klostermølle til Randes:

Sejlads med eget eller lånt fartøj uden motor kræver ikke registrering på denne strækning -  her er der fri sejlads for disse fartøjer.

 

 

Øvrige bemærkninger:

Firmaer, skoler, klubber og foreninger må gerne i deres egne fartøjer arrangere sejladser for egne ansatte/elever/medlemmer, blot der ikke opkræves vederlag for fartøjerne og deres benyttelse.

 

Sætter du en påhængsmotor eller elmotor på dit fartøj, skal det inden sejlads på Gudenåen registreres som motoriseret fartøj, hvilket sker på hjemmesiden: www.sejladspaagudenaaen.dk. Her kan der læses om de særlige regler og begrænsninger for sejlads med motor på Gudenåen. Reglerne kan også læses i folderen ”Gudenåsystemet - med motor”.

 

 

På strækningen fra Tørring til Klostermølle er det kun tilladt at:

 • sejle i perioden 16. juni til udgangen af året og i tidsrummet kl. 8-18.
 • sejle med strømmen eller på stillestående vand, idet det dog er tilladt at sejle mod strømmen på Vestbirksøerne og på Klosterkanalen.
 • sejle i fartøjer, der ikke er sammenbundet med andre fartøjer
 • sejle, hvis der kan fremvises gyldigt adgangstegn.
 • anvende 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 per­soners kajakker. På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man dog også sejle med robåd.
 • sejle i større grupper, hvis man fra sejladsens start opdeles i enheder på maks. 5 fartøjer med passende afstand, som skal opretholdes under hele sejladsen.

 

Ved Klostermølle gælder, at 

 • Det er ikke tilladt at isætte fartøjer eller gå i land langs Kloster-kanalen mellem Riværket og Klostermølle.
 • På Klostermølle er det tilladt at bruge samt sejle fra og til ophalings- og isætningsstedet året rundt i det omfang, det ved skiltning er tilladt af ejeren, som er Naturstyrelsen

 

På Tåning Å er det kun tilladt at

 • sejle i tidsrummet kl. 6-22.

 

 

 

Ifølge bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (nr. 148 af 24/2-2016) gælder at med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

 • sejler i siv- og rørbevoksede vandområder
 • sejler på vandområder, hvor sejlads ikke er tilladt
 • overtræder registreringsordningen for fartøjer på strækningen fra Tørring til Klostermølle
 • udøver udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads uden kommunens tilladelse.
 • tilsidesætter forskrifter udstedt af kommunerne i henhold til bekendtgørelsen

 

 

TRYK PÅ LOGOET ALLER ØVERST TIL VENSTRE FOR AT KOMME TILBAGE TIL SIDEN HVOR DU KAN KØBE GÆSTEMÆRKET